Verenigingen

A.L.M.
Cimbaalpad 12
5101 AP Dongen
Telefoon: 06-30026124
Opgericht: 01-09-1942
Speellokaal: Aurora
Contact: Kris Haast
E-mail:  krishaast@gmail.com

BV De Salamander
Pastoor Dirvenstraat 20
5104 BC Dongen
Telefoon: 06-17136147
Opgericht: 05-06-1987
Speellokaal: Cafè De Salamander
Contact: C. van den Hoven
E-mail: q.vandenhoven@home.nl

Aurora
Veldstraat 25
5104 EL Dongen
Telefoon: 06-51921887
Opgericht: 23-02-1956
Speellokaal: Café-Zaal de Viersprong
Contact: Wout Dirven
E-mail: woutdirven@xs4all.nl

BC Ennog5 / Ennog3
Mr. Janssenweg 21
5106 NA Dongen
Telefoon: 0162-312 365
Opgericht: 06-04-1992
Speellokaal: Café-Zaal De Gouden Leeuw
Contact: T. Kokx
E-mail: t.kokx@home.nl

De Bobo’s
Akkermansstraat 26
5104 ER Dongen
Telefoon: 0162-322 863
Opgericht: 28-05-1991
Speellokaal: Café-Bar De Valk
Contact: C. van der Linden
E-mail: chrvdlinden@worldonline.nl

De Bus
Brede Vaart 55
5171 MH  Kaatsheuvel
Telefoon: 06-12765377
Opgericht: 01-07-2003
Speellokaal: ’t Trefpunt
Contact: C. van Beijsterveld
E-mail: cccornekus@home.nl

De Gouden Keu
Wilgenstraat 12
5104 CM Dongen
Telefoon: 0162-314517
Opgericht: 01-09-1996
Speellokaal: Café-Zaal De Gouden Leeuw
Contact: C de Been
E-mail: ceesdebeen@hotmail.com

De Gouden Leeuw
Bloemaertstr. 12
5102 DR Dongen
Telefoon: 06-18034518
Opgericht: 29-09-1943
Speellokaal: Café-Zaal De Gouden Leeuw
Contact: Raymond Emmen
E-mail: raymond.ingrid@home.nl

De Herberg
Lucebertstraat 12
5103 PZ Dongen
Telefoon: 06-18034518
Opgericht: 10-10-1977
Speellokaal: Café De Herberg
Contact: Peter Dingemans
E-mail: pwmdin52@gmail.com

De Keu
Tramstraat 60
5104 GM Dongen
Telefoon: 0162-312006
Opgericht: 25-06-1987
Speellokaal: Café De Ouwe Sok
Contact: G. v.d Veeke
E-mail: mgbinnen@gmail.com

De Koude Tap
Bieselaar 46
5109 BB  s-Gravenmoer
Telefoon: 0162-320831
Opgericht: 01-07-1993
Speellokaal: Café De Koude Tap
Contact: Chiel Rosenbrand
E-mail: famrosenbrand@home.nl
Website: https://www.bvdekoudetap.nl

De Kras
Europaplein 9
5101 VV Dongen
Telefoon: 06-49680120
Opgericht: 09-01-1958
Speellokaal: Sporthal De Salamander
Contact: J. Kreeft
E-mail: j.kreeft@ziggo.nl

De Valk
Tramstraat 42
5104 GM Dongen
Telefoon: 0162-312742
Opgericht: 11-10-1940
Speellokaal: Café-Bar De Valk
Contact: J. Smans
E-mail: falkie@home.nl
Website: https://www.falkie.nl

D ‘Ouwe Sok
Hertenveld 8
5103 HH Dongen
Telefoon: 0162-32 00 10
Opgericht: 01-07-1978
Speellokaal: Café D ‘Ouwe Sok
Contact: Adri Kouwenberg
E-mail: adri_kouwenberg@zonnet.nl
Naar de D ‘Ouwe Sok DBB pagina

Euphonia
Wilhelminaplein 23
5104 HB Dongen
Telefoon: 06-19929318
Opgericht: 01-07-1954
Speellokaal: Café De Ouwe Sok
Contact: C. Willemse
E-mail: c.laros@hetnet.nl

Excelsior
Hortastraat 4
5103 NS Dongen
Telefoon: 06-24746758
Opgericht: 01-09-1941
Speellokaal: Café-Zaal de Viersprong
Contact: Leo Peeters
E-mail: leodongen@hotmail.com

KênNêt
Triangellaan 26
5101 AE Dongen
Telefoon: 06-48960211
Opgericht: 01-04-1998
Speellokaal: Café-Zaal De Gouden Leeuw
Contact: Eric in ’t Groen
E-mail: kennetbiljart@gmail.com

Nooit Volleerd
Meidoornstraat 6
5104 CH Dongen
Telefoon: 06-12735518
Opgericht: 01-07-1938
Speellokaal: Café-Zaal De Viersprong
Contact: Ageeth Klomp
E-mail: age_eth@live.nl

O.N.A.
Vaartweg 67
5106 NB Dongen
Telefoon: 0162-319 222
Opgericht: 01-09-1963
Speellokaal: Café-Zaal Het Karrewiel
Contact: Coen Pollaert
E-mail: reiijpoll@home.nl

’t Vaartje
Emmastraat 59
5104 AS Dongen
Telefoon: 0162-321350
Opgericht: 15-09-1958
Speellokaal: Café-Bar ’t Vaartje
Contact: A. Verbunt
E-mail: A.Verbunt7@kpnplanet.nl
Website: https://www.hetvaartje.com

V.O.O.
Adriaan Brouwerstraat 24
5171 ZB Kaatsheuvel
Tel: 06-13109154
Opgericht: 18-09-1953
Speellokaal: Café-Bar De Dreef
Contact: Jacquelina van de Zanden
E-mail: jaadnida@hotmail.com