Historie

De biljartsport in Dongen heeft zich in zeer brede kring altijd in een grote populariteit mogen verheugen. Omstreeks de veertiger jaren waren in Dongen een achttal verenigingen aangesloten bij de Nederlandse Biljart Bond (N.B.B.). Tijdens de oorlogsjaren kwam de wedstrijdsport op een laag pitje te staan waardoor de meerderheid het lidmaatschap van de NBB opzegde. Na de oorlog bleek in Dongen bij de biljartverenigingen een grote behoefte te bestaan aan biljartsport in een groter georganiseerd verband.

De eerste aanzet hiertoe werd gegeven door de heer Jan van Dongen, die een competitie samenstelde waaraan werd deelgenomen door A.L.M., De Gouden Leeuw, De Valk, K.O.T. (nu Nooit Volleerd) en Ons Genoegen. Het bleek een schot in de roos te zijn. Het competitie element en de onderlinge contacten tussen de verenigingen verliepen in een prettige en ongedwongen sfeer en men besloot tot oprichting van de Dongense Biljart Bond (D.B.B.). Op 1 september 1947 was het zover. In het clublokaal van de biljartvereniging K.O.T. vond de oprichtingsvergadering plaats.

De heer Jac.(Koos) Mouthaan (Ons Genoegen) hanteerde de voorzittershamer en de heren Christ van den Meijdenberg (De Valk), als secretaris, Piet Smans (K.O.T.), als penningmeester en Jan van Dongen (De Gouden Leeuw), als wedstrijdleider, namen de overige bestuursfuncties voor hun rekening. Bij het vijftal aangesloten verenigingen, gezamenlijk goed voor zo’n vijftig leden, voegden zich in de loop der jaren nog diverse andere verenigingen. De grote aanwas kwam in de vijftiger jaren. In die tijd traden nog eens vijftien verenigingen tot de Dongense Biljart Bond toe, waardoor ruim vierhonderd biljartsporters binnen de bond actief waren. In de zestiger jaren sloten nog eens negen verenigingen zich aan. Bij de start had niemand kunnen vermoeden dat de biljartsport zo’n geweldige groei zou doormaken en aan honderden liefhebbers een plezierige vrijetijdsbeleving in vereniging? en bondsverband zou bieden.

Omstreeks 1967 gingen stemmen op om landelijke aansluiting te zoeken bij de K.N.B.B. In 1972 en 1974 begon men er opnieuw over. Voor aansluiting pleitte dat in de grotere K.N.B.B. men zijn krachten kon meten met meer gelijkwaardige tegenstanders, waardoor het niveau zou kunnen worden opgetrokken. Tegen pleitte het feit dat dan veel regionaal of zelfs landelijk zou moeten worden gereisd, wat niet voor alle leden tot de mogelijkheden behoorde of die dat niet wensten.

Bovendien zou de contributie fors omhoog moeten… Enfin, de discussie over ja dan nee aansluiting zoeken bij de K.N.B.B. laait met enige regelmaat op; tot op heden is het er niet van gekomen. In het seizoen 1974/1975 bereikte het ledental een record, n.l. 408 leden. in verband met het nieuwe verenigingsrecht was het nodig nieuwe statuten te maken en nadat deze statuten notarieel waren verleden op 9 oktober 1979 werd op 7 november 1979 de D.B.B. statutair ingeschreven in het Verenigingsregister van de Kamer van Koophandel. Overigens blijkt uit de statuten dat de officiële naam is Dongense Biljartbond. In 1991 werden de statuten opnieuw gewijzigd.

Voor meer info: info@dbb.nu